Interaktivní výuka

Interaktivní výuka

 

Číslo operačního programu :   CZ.1.07
Název operačního programu:   OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název prioritní osy:                      Počáteční vzdělávání
Číslo prioritní osy:                       7.1
Číslo oblasti podpory:                7.1.2
Název oblasti podpory :              Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Číslo výzvy:                                   03
Název výzvy:                                  Jihomoravský kraj – Výzva č. 3 pro GP – oblast podpory 1.2
Typ projektu :                               Grantový
Kód prioritního tématu:              72
Název prioritního tématu:          Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku
Typ území:                                     Město

 

Název projektu:                            Interaktivní výukou ke zkvalitnění vzdělávání žáků se spec. vzdělávacími potřebami

Registrační číslo projektu:         CZ.1.07/1.2.09/03.003
Datum  zahájení projektu:          01. 02. 2011
Datum ukončení projektu:          30. 06. 2012
Klíčové aktivity projektu:

- tvorba a modernizace výukových matriálů

- vytvoření ICT prostředí pro tvorbu, využívání a archivaci výukových materiálů

- školení žáků a učitelů ve využívání elektronických výukových materiálů během výuky a v jejich tvorbě

- implementace ICT nástrojů a e-learningu do výuky a evaluace procesu