Implementace KAP II

 

Projektový záměr Partnera včetně indikátorů

 

Název projektu: Implementace KAP II

Č. projektu : CZ 02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177

 

Část 1 – Identifikační údaje

Název partnera

 Odborné učiliště a praktická škola Brno, příspěvková organizace

Statutární zástupce

 Mgr. Soňa Řehůřková

Číslo partnera

 P08

Telefon

 739633460

Oficiální adresa

 Lomená  530/44, 617 00 Brno

E-mail

 sekretariat@oupslomena.cz

Adresa pro doručení

 Lomena 530/44, 617 00 Brno

Hlavní kontaktní osoba

 Mgr. Soňa Řehůřková

IČ:

 00567213

Telefon

 739633460

DIČ:

 CZ00567213

E-mail

 sekretariat@oupslomena.cz

Datová schránka

 24x2rgu

Požadovaná částka

1 516 500,00 Kč

Místo realizace

Jihomoravský kraj

 

 

 

Část 2 – Zapojení partnera projektu

Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu

Zdůvodnění potřebnosti projektu:

Popularizace technických oborů (zednické práce, truhlářská a čalounická výroba, strojírenské práce, malířské a natěračské práce) a gastro oborů (stravovací a ubytovací služby, potravinářské práce, potravinářská výroba) a oborů služeb (pečovatelské služby) v oblasti profesní přípravy pro žáky včetně žáků se specifickými vzdělávacími potřebami v návaznosti na základní školy. Aktivity projektu mohou také působit jako prevence předčasných odchodů méně úspěšných žáků z profesně vzdělávacího procesu. Aktivity projektu také jednoznačně přispívají k podpoře rovného přístupu ke vzdělávání i žákům z minoritních skupin, z méně podnětného sociokulturního prostředí a také žákům jakkoliv znevýhodněným.

Předpokladem zapojení partnera do projektu je i plynulé navázání na realizaci stávajícího projektu PolyGram. Všechny aktivity tohoto projektu se jeví jako vysoce efektivní a je patrný jednoznačný přínos nejen v oblasti popularizace technických oborů.

Význam spatřujeme také z pohledu žáků základních škol zřizovaných dle §16, odst. 9 (žáci  se speciálními vzdělávacími potřebami), kterým se díky projektu zvyšuje možnost orientace při volbě budoucího povolání a taktéž přechodu k profesnímu vzdělávání.

 

 

 

Výchozí stav:

 

V rámci projektu PolyGram byly dovybaveny dílny technických oborů a je v našem zájmu toto vybavení nadále efektivně a intenzivně využívat. Využívání kvalitně vybavených dílen a kvalitního materiálního zázemí se pozitivně odráží na zvyšování zájmu žáků o zvolené obory. Z předchozích zkušeností vyplývá, že jakákoliv motivace zejména v odborné výuce má pozitivní vliv na prevenci předčasných odchodů žáků ze školy.

V předchozím projektu byla navázána smysluplná spolupráce se ZŠ zřizovanými dle §16. Na tuto spolupráci chceme navázat a dále ji prohlubovat i v rámci jiných oborů. Návštěvy základních škol chceme rozšířit i v oborech gastro a služeb, což umožní žákům těchto škol, kteří mají různá podpůrná opatření,  rozšířit jejich možnosti v orientaci na trhu práce.

 

Část 3 – Spolupracující subjekty

Zapojení spolupracujících subjektů:

V rámci projektu KAP II budou do projektu zapojeny v klíčové podaktivitě KA05 – 2 Sdílení odborných učeben pro spolupracující základní školy zřízené podle §16, odst. 9:

-         ZŠ Blansko, Nad Čertovkou 2304/7, Blansko

-         ZŠ a praktická škola Hustopeče, Šafaříkova 24/999, Hustopeče

-         ZŠ a praktická škola Slavkov u Brna, Malinovského 280, Slavkov u Brna

-         MŠ a ZŠ Želešice, Sadová 530, Želešice

-         ZŠ Brno, Sekaninova 1, Brno

V klíčové podaktivitě KA05 – 5 Přehlídka polytechnických činností a praktických dovedností žáků SŠ z JMK případně z celé ČR

V klíčové podaktivitě KA05 – 6 Přednášky odborníků z praxe, odborné exkurze – odborníci z praxe a výrobní závody

 

Část 4 – Zapojení do klíčových aktivit

KA05

Podpora odborného a polytechnického vzdělávání

Klíčová podaktivita – KA05-1

Organizace kroužku pro žáky SŠ

Období realizace

09/2020 -06/2023

 

Popis realizace podaktivity

Realizace odborného kroužku nad rámec platného ŠVP v oboru Strojírenské práce v časové dotaci 3hod. měsíčně (10x za rok) po dobu 3 let. Nákup materiálu na cvičné práce.

V rámci realizace kroužku chceme opět zvýšit zájem žáků o obor a rozšiřovat jejich dovednosti a znalosti i mimo rozsah stávajícího ŠVP. Cílem je zatraktivnit pracovní činnosti oboru a tím i zvyšování motivace ke vzdělávání zejména v oblasti odborného vyučování. Seznámit žáky s jinými alternativními možnostmi práce s kovem i jinými materiály. Cílem realizace kroužku bude mimo jiné i výroba prezentačních předmětů. Zde bude nejvýznamnější aspekt podpora kreativity a fantazie.

Účelem periodické realizace kroužku pro žáky na našem učilišti v oboru strojírenské práce je prohlubovat u žáků základní návyky pro tuto práci. Předchází se tím úrazům v návaznosti na dodržování bezpečnosti práce.  Obor - strojírenské práce má nejrozšířenější uplatnění v oblasti technických činností od práce ve slévárně přes práce zámečnické  až po práce automontážní. Snahou je naučit, případně zdokonalit ovládání různého ručního nářadí a drobného strojírenského zařízení. Ke zdokonalování jemné motoriky ve strojírenství je ideální praxe v odborných dílnách.

 

V rámci kroužku se žáci seznámí s technikami: Měření, rýsování, stříhání, rovnání, řezání, pilování, vrtání, broušení, svařování, strojní, ruční řezání,  samostatná strojírenská práce, základy uměleckého kování. Kroužek bude realizován v našich odborných dílnách s využitím technického zázemí, které škola nabízí.

 

 

 

 

 

Výstup klíčové podaktivity

KA05

Podpora odborného a polytechnického vzdělávání

Klíčová podaktivita – KA05-2

Sdílení odborných učeben mezi SŠ a ZŠ

Období realizace

09/2020 -06/2023

 

Popis realizace podaktivity

Využití odborných dílen v rámci sdílení s vybranými ZŠ.  Realizace odborné výuky bude probíhat formou pravidelných návštěv skupin žáků ze základních škol s pedagogem (4+1) vždy v jednom z oborů OU. Jedná se o pět základních škol, každá 8 návštěv ve školním roce v délce 3 hodin po dobu 3 let.

Žáci vybraných ZŠ budou mít v rámci návštěv možnost seznámit se s praktickými dovednostmi ve všech námi vyučovaných oborech - vždy jedna návštěva ve školním roce jeden obor.  Technické obory SP, ZP, MNP, TRV, KNP  a gastro obory SUS, PV, PP . Nabízíme jim tak neopakovatelnou možnost vyzkoušet si konkrétní praktické dovednosti a tudíž se i lépe orientovat při vlastním výběru svého budoucího profesního zaměření. Nové poznatky získají i učitelé ZŠ.

Nákup materiálu na cvičné práce v jednotlivých oborech a dovybavení odborných učeben pro obory gastro a služeb. Zajištění dopravy hromadnou dopravou pro žáky a pedagogický dozor ZŠ (zřízené podle §16 odst. 9) – nákup jízdenek.

 

Výstup klíčové podaktivity

 

 

KA05

Podpora odborného a polytechnického vzdělávání

Klíčová podaktivita – KA05-5

Přehlídka polytechnických činností a praktických dovedností žáků SŠ

Období realizace

09/2020 -06/2023

 

Popis realizace podaktivity

Realizace přehlídek polytechnických činností a praktických dovedností žáků středních škol Jihomoravského kraje a případně žáků SŠ jiných krajů bude realizováno v počtu 6-ti přehlídek v časovém rozmezí 3 let. Tři přehlídky technických oborů a tři přehlídky oborů gastro a služeb.

V rámci přehlídek odborných dovedností budou mít žáci i pedagogové jedinečnou možnost porovnat získané dovednosti a vědomosti se žáky z jiných škol.

Předpokládáme také zvýšení motivace žáků vzhledem k oboru v průběhu přípravy na přehlídku. Podpora snahy o co nejlepší výsledek i možnost morálního i věcného ocenění pro zúčastněné žáky má pozitivní a motivační efekt.

Na přehlídkách v oborech gastro se během tří let realizace projektu vystřídají obory Stravovací a ubytovací služby, Potravinářská výroba a Potravinářské práce. V rámci přehlídek bude stanoven rozsah konkrétních odborných činností vypracovaných během stanovené časoví dotace. Žáci tak budou mít možnost předvést nejen dovednosti získané v praktickém vyučování, ale zejména kreativní přístup v oblasti gastrovýroby. Taktéž předpokládáme velmi cenné předávání zkušeností a námětů pro obohacení vzdělávání právě v oblasti praktických dovedností.

Na přehlídkách odborných dovedností v oblasti gastro se setkají žáci z odborných učilišť a středních odborných učilišť v rámci JMK i mimo něj. Díky projektu tak prohloubíme již mnoholetou spolupráci s těmito školami: např. Střední odborné učiliště Kyjov, p.o., Odborné učiliště Hlučín, Odborné učiliště Chroustovice., Odborné učiliště Cvrčovice, Odborné učiliště Křenovice a jiné v rámci JMK i z jiných krajů.

 

Na přehlídkách oborůu Malířské a natěračské práce a Truhlářská a čalounická výroba chceme využít našeho velmi kvalitního prostorového, materiálního a technického zázemí. Přehlídky obou oboru budou vždy 1 x za školní rok po dobu tří let realizace projektu v jednom termínu.

Setkání mladých nastávajících odborníků bude určeno pro žáky ve dvojicích, II. a III. ročníků, za doprovodu pedagogického dozoru. Pedagog může žákům v praktické části pomoci radou, nesmí však zasahovat do vytvářeného díla. Žáci malířských a natěračských prací budou mít volné téma, kterému bude předcházet nákres, žáci truhlářské výroby dostanou výkresovou dokumentaci  a materiál na výrobek. Teoretickým  testem si žáci  vyhodnotí své odborné znalosti.

Přehlídek se zúčastní tyto školy: např. SŠP Brno na ul. Jílová, SOŠ a SOU Hustopeče, SŠST Třebíč, SOU a prš Vrapice,  SOU Kyjov (případně i jiné v rámci JMK i z jiných krajů).

 

 

Výstup klíčové podaktivity

 

 

KA05

Podpora odborného a polytechnického vzdělávání

Klíčová podaktivita – KA05-6

Přednášky odborníků z praxe, odborné exkurze - návštěvy odborných firem

Období realizace

09/2020 -06/2023

 

Popis realizace podaktivity

V průběhu projektu předpokládáme zapojení externích odborníků z praxe do praktických a teoretických přednášek (workshop), které budou navazovat na ŠVP a obohatí je o aktuální novinky a nové trendy z praxe. Bude se jednat o jednodenní akce v prostorách školy pro učitele odborných předmětů a praktického vyučování daných oborů – 24 přednášek v délce 4 hodin po dobu projektu.  Odborné exkurze do odborných firem budou navazovat na ŠVP a odborné přednášky odborníků z praxe – 8 exkurzí po dobu projektu.

V rámci přednášek chceme učitelům teoretického a praktického vyučování a žákům nabídnout možnost rozšířit si své vědomosti a dovednosti ve všech oborech. Např. pro obory gastro využijeme dlouholeté spolupráce s partnery z Itálie – kurzy kávy, tradičních italských dezertů a zpracování těstovin a mořských plodů apod.

Exkurze budou směřovány do podniků gastro a služeb (hotely, restaurace, domov pro seniory atp.)

 

V technických oborech oslovíme Cech malířů a natěračů, firmu SPOKAR, HELUZ, ŠKODA  a dále spolupracující odborníky z praxe v oborech truhlářství, strojírenství, stavebnictví apod.

Po předchozích zkušenostech je zřejmé, že díky těmto aktivitám budou mít učitelé teoretického i praktického vyučování a žáci možnost seznámit se s nejmodernějšími materiálními a technologickými novinkami v těchto oborech. Uvidí špičková pracoviště a jejich technické, strojní  a personálního zázemí.

Odborné přednášky a exkurze budou průběžně monitorovány formou instruktážních videí, která budou využitá i v rámci standartní výuky.

Výstup klíčové podaktivity

 

 

MI u klíčové podaktivity

Monitorovací indikátory:

 Č. MI

Název MI 

Počet MI

 5 08 10

Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí  

1

 

 

 

 

 

Část 5 – Plánované veřejné zakázky

 

Plánované veřejné zakázky

 

Název veřejné zakázky

Částka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 3. 3. 2020

 

 

                                                                             Mgr. Soňa Řehůřková, ředitelka školy