Mozaika integračních snah

Souhrnné informace o projektu

Číslo operačního programu  :   CZ.1.07
Název operačního programu:   OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název prioritní osy:                      Počáteční vzdělávání
Číslo prioritní osy:                       7.1
Číslo oblasti podpory:                7.1.2
Název oblasti podpory :              Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Číslo výzvy:                                   02
Název výzvy:                                  Jihomoravský kraj – Výzva č. 2 pro GP – oblast podpory 1.2
Typ projektu :                               Grantový
Kód prioritního tématu:              72

Název prioritního tématu:          Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku

Typ území:                                     Město

Název projektu:                            Rovné příležitosti žáků OU a PrŠ, Brno, Lomená 44 – mozaika integračních snah

Registrační číslo projektu:         CZ.1.07/1.2.09/02.0014
Zkrácený název projektu:            Mozaika integračních snah

Datum  zahájení projektu:          22.03.2010

Datum ukončení projektu:          01.06.2012

Partneři projektu :                         Společnost pro podporu lidí s mentálním postižení v ČR,o.s.  IQ ROMA SERVIS, o.s.

Klíčové aktivity projektu

• Tvorba výukových materiálů a implementace ŠVP

• Proškolení školního koordinátora rovných příležitostí

• Projektové vyučování se závěrečnou prezentací formou workshopu

• Kurzy pro všechny pedagogy školy

• Exkurze pedagogů do německé školy – výměna zkušeností

• Konference na téma rovných příležitostí

Článek v tisku před ukončením projektu

OU a PrŠ Brno, Lomená: Vše v zájmu žáků

MOZAIKA INTEGRAČNÍCH SNAH: ANO rovným příležitostem, STOP bariérám

Není střední škola jako střední škola… Jsou elitní gymnasia a pak také školská zařízení, určená žákům, kterým sudičky do vínku zdaleka tolik nadání nedaly…

Největší školou pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Brně i v celém Jihomoravském kraji je Odborné učiliště a Praktická škola Brno, Lomená 44.

Navštěvuje ji cca 400 žáků, kteří potřebují v rámci přípravy na budoucí povolání systematickou péči v menším kolektivu, s odborně vzdělanými pedagogy a výuku pomocí přesně cílených vzdělávacích a výchovných postupů. Základním cílem je mírnit jejich četné hendikepy a připravit je co nejlépe na tvrdou konkurenci na volném trhu práce…
Většina, zhruba 70 procent žáků k nám přichází ze základních škol praktických, dříve se říkalo zvláštních. Menší procento přichází z běžných základních škol: jsou to nejčastěji ti, kteří mají vinou vývojových poruch učení výrazně slabý prospěch a tím pádem speciální vzdělávací potřeby. Obecně platí, že zdaleka nejvíce je u nás žáků s lehkou mentální retardací, v menším procentu se jedná o děti se specifickými poruchami učení či chování“, konstatuje ředitel školy Ing. Ladislav Hochman. Dodejme, že v rámci OU a PrŠ  Lomená se vzdělávají žáci v oborech stavebních, potravinářských a služeb – součástí je také Praktická škola pro žáky, kterým míra jejich postižení neumožňuje vyučení.

„Štěstí je mozaika složená z nepatrných malých radostí“, napsal kdysi vynikající francouzských spisovatel André Maurois. Kdo ví, zda na OU Lomená tento moudrý citát znali… Ať tak či tak, jejich úspěšný projekt „Rovné příležitosti žáků OU a PrŠ Brno, Lomená 44 – MOZAIKA INTEGRAČNÍCH SNAH“ je těsně před ukončením – z jednotlivých dílčích aktivit se rovněž skládala mozaika s mnoha pozitivy ve štítu… Dodejme, že projekt byl financován z prostředků ESF a rozpočtu ČR.

Jaké tedy byly cíle projektu a co z nich se podařilo realizovat? Věcná manažerka projektu Mgr. Soňa Řehůřková: „Projekt „Mozaika integračních snah“ byl zahájen v březnu 2010. Jeh cílem bylo celým komplexem aktivit zlepšit podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – a to zejména rozvíjením rovných příležitostí a odstraňováním nežádoucích bariér, plynoucích z jejich hendikepu. Za ten považujeme nejen mentální či kombinované postižení, ale i nevhodné sociokulturní prostředí či příslušnost k menšinovému etniku…  Celkem se realizovalo šest klíčových aktivit, které v konečném efektu vytvořily ucelenou mozaiku, plně vyhovující potřebám žáků i pedagogů. Mé proškolení jako školního koordinátora rovných příležitostí bylo jednou z nich…“

Značný praktický význam měla rovněž tvorba výukových materiálů, začleňující téma rovných příležitostí do běžné výuky. Důležité zde bylo zapojení samotných žáků, kteří vypracovávali dílčí projekty – a to v rámci další aktivity: „Projektové vyučování se závěrečnou prezentací formou workshopů“. Zde se výrazně zapojil osvědčený partner – IQ Roma Servis, o.s. Mimořádný význam měla klíčová aktivita „Kurzy pro všechny pedagogy školy“. Uskutečnilo se pět jednodenních kursů mj. na témata „Multikulturní výchova“ či „Práce s rodiči a dětmi ze znevýhodněného sociokulturního prostředí“, které vedly vysoce kvalifikovaní odborníci z UP Olomouc pod vedením doc. Krejčířové. – Všechny předpoklady bohatě naplnila aktivita „Exkurze pedagogů do školy Bildungcentrum Hirschfelde (Německo) – výměna zkušeností“. Zde získané poznatky se následně předávaly – živnou půdu nalezly mj.  na dvou Konferencích na téma rovných příležitostí, které byly závěrečnou klíčovou aktivitou. Nepředstírané ocenění a zájem odborníků z celé Moravy, kteří se konferencí zúčastnili,  byl příslovečnou třešničkou na dortu snah organizátorů z řad pracovníků OU Brno…

Projekt sice končí, ale jeho efekt bude dlouhodobý, v podstatě trvalý: ve škole bude nadále působit a své znalosti využívat školní koordinátorka rovných příležitostí, ve vyučovacích předmětech budou nadále využívány v rámci projektu vytvořené metodické materiály a co zejména – na škole samozřejmě zůstávají pedagogové, schopní nyní ještě lépe využívat inovativní a alternativní metody ve výuce. Navíc – už nyní je zřejmé, že projekt obohatil OU a PrŠ Lomená něčím nevyčíslitelným a nehmatatelným: zlepšilo se celkové klima školy včetně vztahů mezi žáky a učiteli i mezi žáky navzájem.                                     /ške/

 

Metodiky

Češtinou k lidskosti.pdf

Jsou mezi námi ,,Prevence ve škole".pdf

Multikulturní kuchařka I.pdf

Multikulturní kuchařka II.pdf

Občanská výchova a klima třídy.pdf

Občanská výchova a vztahy ve třídě.pdf

Řemeslo bez hranic.pdf

Společně ve třídě a v tělocvičně.pdf

Tělesná výchova bez hranic.pdf

Tělesná výchova s handicapem.pdf