Poradenství

Školní poradenské pracoviště

Na škole funguje školní poradenské pracoviště. Zde je plynule navázáno na práci Speciálně pedagogických center a Pedagogicko psychologických poraden.

Toto pracoviště je profilováno do systému celého zařízení a posíleny jsou kompetence v rámci celého výchovně vzdělávacího systému v rovině:

  1. Řešení krizových intervencí
  2. Poradenská konzultační činnost
  3. Podpora a pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
  4. Diagnostické činnosti
  5. Profesní poradenství
  6. Prevence patologických jevů

Na základě takto vymezeného obsahu působí v poradenském týmu tři roviny poradenských pracovníků: školní metodik prevence sociálně patologických jevů, speciální pedagog a výchovný poradce.

Průběžně a dle potřeby jsou uskutečňovány jednání výchovné komise.

Školní poradenský tým se v součinnosti s jednotlivými pedagogy věnuje žákům s horším prospěchem, ale především žákům se specifickými poruchami učení a chování. Podporuje je při překonávání veškerých socializačních obtíží edukace. V průběhu celého školního roku tedy sleduje prospěch i chování žáků a spolupracuje na řešení vzniklých problémů. Napomáhá při vyhledávání přiměřených výchovně-vzdělávacích postupů a motivace žáků.

Poskytuje nápomoc při spolupráci s rodiči, sociálními pracovníky, praktickými lékaři apod.

V rámci prevence patologických jevů působí na škole metodik prevence patologických jevů, který každý rok zpracovává Minimální preventivní program. V aktivitách na úseku prevence sociálně patologických jevů jsou významné kontakty s rodiči a zástupci dalších institucí (lékaři, Policie ČR, orgány péče o dítě, …) Pro zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči patologickým jevům v prostředí školy se realizují preventivní opatření v rámci MPP. Nejvýznamnější je zejména úzká a dlouhodobá spolupráce s Centrem pro drogové a jiné závislosti PPP Sládkova Brno a podpora mimoškolní činnosti.